3.3. Prawa dostępu

FreeBSD, będąc bezpośrednim potomkiem systemu UNIX(R) BSD, oparte jest na kilku kluczowych założeniach Uniksa. Najbardziej widocznym z nich jest fakt, że FreeBSD jest systemem wieloużytkownikowym - potrafi jednocześnie obsługiwać wielu użytkowników pracujących niezależnie od siebie. System jest odpowiedzialny za właściwe zarządzanie odwołaniami do sprzętu, pamięci i czasu procesora, po równo dla każdego z użytkowników.

Ze względu na obsługę wielu użytkowników, zasoby, którymi zarządza system, mają przypisane prawa dostępu określające, kto może czytać, zapisywać i uruchamiać dany zasób. Prawa dostępu przechowywane są w postaci dwóch oktetów podzielonych na trzy części, z których pierwsza odnosi sie do właściciela pliku, druga do grupy posiadającej plik, a trzecia do innych użytkowników. W postaci numerycznej zapisuje się to następująco:

WartośćUprawnieniaSymbol
0Odczyt: nie, zapis: nie, wykonywanie: nie---
1Odczyt: nie, zapis: nie, wykonywanie: tak--x
2Odczyt: nie, zapis: tak, wykonywanie: nie-w-
3Odczyt: nie, zapis: tak, wykonywanie: tak-wx
4Odczyt: tak, zapis: nie, wykonywanie: nier--
5Odczyt: tak, zapis: nie, wykonywanie: takr-x
6Odczyt: tak, zapis: tak, wykonywanie: nierw-
7Odczyt: tak, zapis: tak, wykonywanie: takrwx

Korzystając z polecenia ls(1) możemy posłużyć się opcją -l, by zawartość katalogu została pokazana w formie szczegółowej, z uwzględnieniem kolumny zawierającej informację o prawach dostępu do pliku dla jego właściciela, grupy, oraz wszystkich innych. Przykładowy wynik polecenia ls -l:

% ls -l
total 530
-rw-r--r-- 1 root wheel   512 Sep 5 12:31 myfile
-rw-r--r-- 1 root wheel   512 Sep 5 12:31 otherfile
-rw-r--r-- 1 root wheel  7680 Sep 5 12:31 email.txt
...

Pierwsza kolumna listy plików po wykonaniu polecenia ls -l ma następującą postać:

-rw-r--r--

Pierwszy znak (od lewej) określa, czy plik jest zwyczajnym plikiem, katalogiem, urządzeniem znakowym, gniazdem, czy jakimkolwiek innym urządzeniem pseudo-plikowym. Widoczny w przykładzie znak - oznacza zwykły plik. Kolejne trzy znaki, w przykładzie są to rw-, reprezentują prawa dostępu, którymi dysponuje właściciel pliku. Następne trzy znaki r--, określają prawa dostępu grupy, do której należy plik. Ostatnia trójka r--, oznacza prawa dostępu dla innych. Minus oznacza brak jednego z praw dostępu. Plik przedstawiony w przykładzie może być więc odczytywany i zapisywany przez swojego właściciela, oraz jedynie odczytywany przez grupę i innych. Zgodnie z powyższą tabelą, prawa dostępu do tego pliku mają wartość 644, przy czym każda cyfra reprezentuje trzy części uprawnień.

W porządku, ale w jaki sposób system kontroluje dostęp do urządzeń? Zasadniczo większość urządzeń jest traktowana przez FreeBSD jak pliki, które mogą być otwierane, odczytywane i zapisywane podobnie jak wszystkie inne pliki. Specjalne pliki urządzeń przechowywane są w katalogu /dev.

Również katalogi traktowane są jak pliki - też są im przypisywane prawa odczytu, zapisu i wykonania. Bit wykonania katalogu ma nieco inne znaczenie niż w przypadku pliku. Posiadanie prawa wykonania katalogu oznacza, że można do niego wejść, czyli posłużyć się poleceniem "cd". Ponadto umożliwia to dostęp do zawartych w katalogu plików o znanych nazwach (oczywiście obowiązują także indywidualne prawa dostępu do każdego z plików).

W szczególności, wyświetlenie listy plików katalogu wymaga posiadania prawa do jego odczytu, natomiast do usunięcia pliku o znanej nazwie potrzebne będą prawa do zapisu i wykonania dla katalogu, w którym ów plik się znajduje.

Jest jeszcze kilka innych bitów uprawnień, jednak są one stosowane w specjalnych przypadkach, np. do włączenia atrybutu SUID, lub "lepkiego" bitu dla katlogu. Więcej informacji o prawach dostępu i o ich przydzielaniu można znaleźć w dokumentacji systemowej polecenia chmod(1).

3.3.1. Uprawnienia symboliczne

Napisał Tom Rhodes.
Tłumaczył Cezary Morga.

Uprawnienia symboliczne, określane również jako wyrażenia symboliczne, przy określaniu praw dostępu do plików lub katalogów wykorzystują litery w miejsce wartości liczbowych. Wyrażenia symboliczne wykorzystują składnię: (kto) (akcja) (uprawnienia), przy czym dostępne są następujące wartości:

OpcjaLiteraZnaczenie
(kto)uUżytkownik (właściciel)
(kto)gGrupa
(kto)oInni
(kto)aWszyscy ("świat")
(akcja)+Dodanie uprawnień
(akcja)-Usunięcie uprawnień
(akcja)=Ustawienie uprawnień
(uprawnienia)rOdczyt
(uprawnienia)wZapis
(uprawnienia)xWykonywanie
(uprawnienia)tBit "lepki"
(uprawnienia)sUstawienie UID lub GID

Do ustawienia tych wartości, podobnie jak w przypadku wartości liczbowych, wykorzystywane jest polecenie chmod(1). Przykładowo, by zablokować dostęp innych użytkowników do PLIKU należy wpisać:

% chmod go= PLIK

Gdy musimy wykonać więcej niż jedną zmianę uprawnień parametry należy oddzielić przecinkami. Na przykład, poniższe polecenie usunie prawa zapisu do PLIKU grupie i innym. Następnie doda wszystkim prawo wykonywania:

% chmod go-w,a+x PLIK

3.3.2. Flagi plików we FreeBSD

Napisał Tom Rhodes.
Tłumaczył Cezary Morga.

Dodatkowo, oprócz opisanych wyżej praw dostępu, FreeBSD wykorzystuje również "flagi plików". Flagi te umożliwiają wprowadzenie dodatkowego poziomu ochrony i kontroli plików. Nie dotyczą natomiast katalogów.

Dzięki zwiększonemu poziomowi kontroli plików system może zagwarantować, że w niektórych sytuacjach nawet użytkownik root nie będzie mógł usunąć bądź zmodyfikować plików.

Zmiany flag plików dokonuje się poleceniem chflags(1). Przykładowo, by plikowi plik1 nadać flagę nieusuwalności należy wydać poniższe polecenie:

# chflags sunlink plik1

Natomiast, by usunąć flagę nieusuwalności wystarczy wprowadzić takie samo polecenie dodając "no" przed sunlink:

# chflags nosunlink plik1

By wyświetlić flagi danego pliku wystarczy wpisać polecenie ls(1) z parametrem -lo:

# ls -lo plik1
	

Wynik powinien być zbliżony do poniższego:

-rw-r--r-- 1 trhodes trhodes sunlnk 0 Mar 1 05:54 plik1

Niektóre z flag mogą być dodawane i usuwane jedynie przez użytkownika root, podczas gdy inne mogą być ustawiane również przez właściciela pliku. Zaleca się aby administratorzy przeczytali strony podręcznika systemowego chflags(1) oraz chflags(2).

All FreeBSD documents are available for download at http://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/

Questions that are not answered by the documentation may be sent to <freebsd-questions@FreeBSD.org>.
Send questions about this document to <freebsd-doc@FreeBSD.org>.